(Eesti) Kui kord pühad jõuavad …

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "Kui kord pühad jõuavad ..."Väljapanek "Kui kord pühad jõuavad ..."7.–30. det­sem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Kui kord pühad jõuavad …”.

Kui kord pühad jõuavad … Sell­eks ajaks peab kõik valmis ole­ma: kodu kau­nistatud, pühadekaar­did meis­ter­datud ja posti­gi pan­dud. Veel jõuab mõel­da, mil­liste hõrgutis­te­ga jõu­l­u­lau­da kat­ta ja mõne uue salmi­gi ära õp­p­i­da, mil­le­ga jõu­lu­vana rõõ­mus­ta­da. Väl­japanekult saate­gi väik­seid vi­h­jeid ja näpunäiteid, kuidas pühadeks valmistuda.