Jõulud peagi käes on …

6. det­semb­rist 2016 kuni 6. jaa­nua­ri­ni 2017 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Jõu­lud pea­gi käes on …“.

An­na­me väi­ke­se jõu­lu­tee­ma­li­se väl­ja­pa­ne­ku­ga ideid meis­ter­da­miseks, luu­le­tu­se õp­pi­miseks või liht­salt lu­ge­miseks tun­tuid jut­te jõuludest.