(Eesti) Jõulud peagi käes on …

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

6. det­sem­brist 2016 kuni 6. jaan­uar­i­ni 2017 Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Jõu­lud pea­gi käes on …”.

An­name väikese jõu­lu­teemalise väl­japaneku­ga ideid meis­ter­damiseks, lu­ule­tuse õp­pimiseks või li­ht­salt lugemiseks tun­tu­id jutte jõuludest.