(Eesti) Jõuluvana, ära karda lapsi

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Jõuluvana, ära karda lapsi" Raamatunäitus "Jõuluvana, ära karda lapsi"25. no­vem­ber 2016 kuni 7. jaan­uar 2017 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Jõu­lu­vana, ära kar­da lap­si”.

Tähelepan­e­lik vaatle­ja on aas­tate jook­sul ko­htunud väga er­inevate jõu­lu­vanade­ga. On pik­ki ja lühike­si jõu­lume­hi. On kõh­nu ja kogukaid. On ju­tukaid ja nei­d­ki, kes ei saa sõ­na­gi su­ust. On jul­geid jõu­lu­taate, aga on ka sel­l­ised, kes lap­si kardavad.
Meie jul­gus­tame ar­g­likke jõu­lu­vanasid Anne Lin­namä­gi raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonide­ga. Kun­st­nik on nimelt tein­ud pil­did Lee­lo Tungla raa­mat­ule „Jõu­lu­vana, ära kar­da lap­si“. Selle ja teis­te­gi kun­st­niku il­lus­treer­i­tud raa­matute piltidel on vah­vad ja toredad lapsed. Loomad on ka sõbra­likud, juhuks kui jõu­lu­taa­did neid peak­sid kartma.
Näi­tusel on väl­jas Anne Lin­namä­gi joon­istatud piltide­ga raa­matud ja ajakir­jad. Kun­st­niku pehme ja leebe piltide kolori­it lisab jõu­lu­oo­tuse aega soo­just ja armsust.