Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad

Raamatunäitus "Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad"Raamatunäitus "Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad" 25. no­vemb­rist 2016 kuni 7. jaa­nua­ri­ni 2017 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kui­das hunt ja tei­sed tal­vel kala püüa­vad“.

Raamatunäitus "Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad"Kui­das hunt tal­vel jääau­gust kala püü­dis, on tea­da lugu. Ikka sa­ba­ga re­ba­se lah­ke õpe­tu­se ko­ha­selt. Ka­la­mees­tel on aga ta­li­püü­giks omad nipid. Tal­vi­ne ka­la­püük pa­kub nei­le ela­must ja toob toi­du­laua­le lisa.

Näi­tu­se­le väl­ja pan­dud raa­ma­tu­te põh­jal võib iga­üks va­li­da, kas tal­vel püü­da kalu hun­di või ka­la­mees­te kom­bel. Püü­tud ka­la­saa­gi­ga võib pi­du­li­kult me­re­kul­tuu­ri­aas­ta lõp­pu tähistada.