(Eesti) Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad"Raamatunäitus "Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad" 25. no­vem­brist 2016 kuni 7. jaan­uar­i­ni 2017 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Kuidas hunt ja teised talv­el kala püüavad”.

Raamatunäitus "Kuidas hunt ja teised talvel kala püüavad"Kuidas hunt talv­el jääau­gust kala püüdis, on tea­da lugu. Ikka saba­ga re­base lahke õpe­tuse ko­haselt. Kalameestel on aga tal­ipüügiks omad nipid. Talvine kalapüük pakub neile ela­must ja toob toidu­lauale lisa.

Näi­tuse­le väl­ja pan­dud raa­matute põh­jal võib igaüks val­i­da, kas talv­el püü­da kalu hun­di või kalameeste kombel. Püü­tud kalasaagi­ga võib pidu­likult merekul­tu­uri­aas­ta lõp­pu tähistada.