Moonika märgid

2. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­ri­ni 2017 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Moo­ni­ka mär­gid“.

Näi­tus tut­vus­tab Mo­ni­ka Loo­tu­se nõu­ka-aja lõpu mär­gi­ko­gu. Kõi­gi­le on sealt mi­da­gi – mõ­ne­le nos­tal­giat, mõ­ne­le aja­loo­li­ne avastusretk.