Sametine pildijänes

Raamatunäitus "Sametine pildijänes"25. no­vem­ber 2016 kuni 7. jaa­nuar 2017 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Sa­me­ti­ne pil­di­jä­nes“.

On raa­ma­tu­pil­te, mida ta­haks ka kat­su­da, nii sa­me­ti­sed tun­du­vad nad. Ja sel­leks ei pea ole­ma su­gu­gi mit­te ai­nult Sa­met­jä­nes Mar­ge­ry Wil­li­am­si sa­ma­ni­me­li­sest raa­ma­tu­st. Kui il­lust­rat­sioo­nid on tei­nud kunst­nik Cat­he­ri­ne Za­rip, siis kiir­ga­vad need soo­just ja neid ta­haks puudutada.
Näi­tu­sel on väl­jas raa­ma­tud ja aja­kir­jad Cat­he­ri­ne Za­ri­pi pilti­de­ga. Nen­delt võib lei­da jä­ne­seid ja kas­se, ele­vante ja mammuteid.
Sa­met­jä­nes viib meid kau­nis­se jõu­lu­ae­ga, mil ta on ühe­le poi­si­le lem­mik­kin­gi­tus. Poiss aga unus­tab õh­tuks oma lem­mi­ku soo­tuks. Seda aja­tut lugu jä­nese tõe­li­seks saa­miseks, just see on jä­nese suur soov, on kind­las­ti to­re­dam lu­ge­da tänu Cat­he­ri­ne Za­ri­pi il­lust­rat­sioo­ni­de­le. Jä­nese tä­pi­list sa­me­tist ka­su­kat ta­haks kohe katsuda.