Tähelepanu Lehtse raamatukogu külastajad!

Lehtse raamatukogu ajutiselt vanas majas tagasiSeo­ses Leht­se kes­ku­se­hoo­ne ehi­ta­mi­se­ga asub raa­ma­tu­ko­gu ala­tes 19. ok­toob­rist aju­ti­selt va­nas asu­ko­has Rä­ga­ve­re tee 11.

Raa­ma­tu­ko­gu on ava­tud E‑R 10–18;
L, P ja iga kuu vii­ma­sel töö­päe­val su­le­tud.

Kuna töö­ta­me väga kit­sas­tes olu­des, siis sel­lest tu­le­ne­valt on ka meie raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­punk­tis pa­ku­ta­vad tee­nu­sed ta­va­pä­ra­sest ta­ga­si­hoid­li­ku­mad. Raa­ma­tu­ko­gus saab lae­nu­ta­da eelkõi­ge uue­mat kir­jan­dust. Mõel­nud ole­me ka õpi­las­te­le, et oleks kät­te­saa­dav just nei­le va­ja­lik koolilu­ge­mi­ne. En­di­selt saab lugeda/laenutada aja­leh­ti ja aja­kir­ju. Suu­rem osa raa­ma­tu­fon­dist on olu­de sun­nil kuni raa­ma­tu­ko­gu kes­ku­ses­se ta­ga­si­ko­li­mise­ni pa­ki­tult hoiul. Va­ja­du­sel saab puu­du­va raa­ma­tu tel­li­da val­la teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest. In­ter­ne­ti­punk­ti­ar­vu­ti puu­du­mise tõt­tu saab teos­ta­da vaid olu­li­si e‑toiminguid – pan­ga­te­hin­gud jt e‑teenused. En­di­selt on või­ma­lik teha koo­piaid, prin­ti­da ja skaneerida.
Va­ban­da­ge või­ma­li­ke eba­mu­ga­vus­te pärast!