Tule näitusele

Näitus "Tule näitusele" Näitus "Tule näitusele"3.–30. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Tule näi­tu­se­le“.

Läbi aas­ta­te on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus kor­ral­da­tud kuns­ti­näi­tusi. Tõe­li­se hoo sai n‑ö ga­le­rii­te­ge­vus sis­se uues re­no­vee­ri­tud raa­ma­tu­ko­gu­ma­jas. So­bi­vat sei­na­pinda ja­gus ja nii need kuns­ti­näi­tu­sed hak­ka­sid meid „üles leid­ma“. Eri­ti tore oli see, et iga kunst­nik, kes meil oma töö­de­ga käis, an­dis soo­vi­tu­se järg­mise kunst­ni­ku koh­ta. Tänu lah­ke­te­le soo­vi­ta­ja­te­le jät­kus meil hu­vi­ta­vaid näi­tusi. Eri­li­ne tänu kuu­lub aga kunst­nik Vii­ve Noo­re­le, kes on mei­le va­hen­da­nud ar­vu­kalt kodu- ja vä­lis­mai­seid kuns­ti­näi­tusi. Meie näi­tu­se­kü­las­ta­jad on väga tänulikud!