Iseloomuga luuletused

Raamatunäitus "Iseloomuga luuletused"14. veebruarist 21. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ise­loo­mu­ga luu­le­tu­sed“.

Ühes in­terv­juus üt­les Il­mar Trull mu­he­dalt, et ta on kül­lalt­ki ise­kas frukt ning et ehk­ki tema luu­le­tu­sed on küll las­te­luu­le­tu­sed, peab kir­ja­ni­kul en­dal neid kir­ju­ta­des ka lõ­bus ole­ma. Nii et ise­loo­mu­ga luu­le­ta­ja, ise­loo­mu­ga luuletused.
Kir­ja­nik üle­mää­ra ei uuri, mil­li­sed luu­le­tu­sed võik­sid las­te­le lu­ge­mis­rõõ­mu pak­ku­da. Teeb ikka sel­li­seid, mis en­dale meel­divad. Küll aga saab ta ta­ga­si­si­det las­telt, kui ta nen­de­ga koh­tu­mas käib. Il­mar Trull on ka meie lin­na las­te­ga raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­nud. Pole kaht­lust­ki, las­te­le tema luu­le­tu­sed meel­divad. Pa­ni­me neist väl­ja näi­tu­se „Ise­loo­mu­ga luuletused“.
21. veebruaril tä­his­tab Il­mar Trull 60. sünnipäeva.