(Eesti) Iseloomuga luuletused

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Iseloomuga luuletused"14. vee­bru­ar­ist 21. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Iseloomu­ga lu­ule­tused”.

Ühes in­ter­vju­us ütles Il­mar Trull muhedalt, et ta on kül­lalt­ki isekas frukt ning et ehk­ki tema lu­ule­tused on küll lastelu­ule­tused, peab kir­janikul en­dal neid kir­ju­tades ka lõbus ole­ma. Nii et iseloomu­ga lu­ule­ta­ja, iseloomu­ga luuletused.
Kir­janik ülemäära ei uuri, mil­lised lu­ule­tused võik­sid lastele lugemis­rõõ­mu pakku­da. Teeb ikka sel­l­i­seid, mis en­dale meel­divad. Küll aga saab ta taga­sisidet lastelt, kui ta nen­de­ga ko­h­tu­mas käib. Il­mar Trull on ka meie lin­na laste­ga raa­matuko­gus ko­htunud. Pole kahtlust­ki, lastele tema lu­ule­tused meel­divad. Panime neist väl­ja näi­tuse „Iseloomu­ga luuletused“.
21. vee­bru­ar­il tähistab Il­mar Trull 60. sünnipäeva.