Jalutav tuvi

Raamatunäitus "Jalutav tuvi"14. veebruarist 21. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ja­lu­tav tuvi“.

Tu­vid ja­lu­ta­vad kõik­jal: leht­metsa­des, par­ki­des, lin­na­väl­ja­ku­tel, kor­rus­ma­ja­de rõ­du­del ja ise­gi Il­mar Trul­li luuletuses.
Tu­vid on sel aas­tal kõi­ge roh­kem tä­he­le­pa­nu saa­vad lin­nud. Tur­tel­tu­vi ja kae­lus-tur­tel­tu­vi on va­li­tud aas­ta 2017 lin­nuks, et nen­dest roh­kem tea­da saa­da. Need kaks lii­ki on ühed kõi­ge vä­hem uuri­tud lin­nu­lii­gid Eestis.
Li­saks saa­vad tur­tel­tu­vi­de aas­tal tut­ta­va­maks ka tei­sed meie tu­vid. Alus­ta­me nen­dest, kes on raamatutes.