Mu käed on käpikute sees

Näitus "Mu käed on käpikute sees"14. veebruarist 21. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Mu käed on kä­pi­ku­te sees“.

Näitus "Mu käed on käpikute sees"

Oli­via Saar os­kab emot­sioo­nid suu­re­pä­ra­selt luu­le­tus­tes­se valada.
Ilm­selt sel­le­pä­rast on neid lau­lu­deks kir­ju­ta­tud ja pal­jud luu­le­read mei­le pähe ku­lu­nud. Üks neist on vär­si­ri­da „Mu käed on kä­pi­ku­te sees“, mis on luu­le­tu­se „Tal­ve­pilt“ algusrida.
Meie näi­tu­sel on väl­jas mõ­nusad soo­jad luu­le­tu­sed ja ju­tud kä­pi­ku­test ning õpe­ta­ja Eve All­soo õpi­las­te ku­jun­da­tud must­ri­li­sed pa­ber­kä­pi­kud. Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pu­hul kor­ral­dab vas­tu­võ­tu pre­si­dent Kinnas.