Raamatuesitlus – Martin Kukk „Reeturlik metsavend. Krolli esimene juurdlus“

Raamatuesitlus - Martin Kukk „Reeturlik metsavend. Krolli esimene juurdlus“23. märt­sil kl 18.00 toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas (I kor­ru­sel) raamatuesitlus.
Mar­tin Kukk „Ree­tur­lik met­sa­vend. Krol­li esi­me­ne juurd­lus“.
Kri­mi­naal­sed sünd­mu­sed leia­vad aset 1953. aas­tal Tapa ra­joo­nis, Amblas.

Raa­ma­tu au­tor Mar­tin Kukk (1976) on sün­di­nud ja kesk­koo­li lõ­pe­ta­nud Ta­pal, see­jä­rel asus õp­pi­ma tol­la­se Rii­gi­kait­se Aka­dee­mia sõ­ja­koo­li, kust ta suu­na­ti ha­ri­dus­teed jät­ka­ma Sak­sa­maa Liit­va­ba­rii­ki. Ta lõ­pe­tas Bun­desweh­ri üli­koo­li, soo­mus­vä­ge­de koo­li, sõ­ja­koo­li ja hil­jem ka Sak­sa ar­mee kindralstaabikursuse.

Ma­jor Mar­tin Kukk on tee­ni­nud Ees­ti Kait­se­väe Scouts­pa­tal­jo­nis ja Maa­väe staa­bis ning osa­le­nud kahel rah­vus­va­he­li­sel sõ­ja­li­sel ope­rat­sioo­nil Afga­nis­ta­ni Is­la­mi­va­ba­rii­gis. Ala­tes 22. ok­toob­rist 2015 on ma­jor Mar­tin Kukk Va­hi­pa­tal­jo­ni ülem.

2015. aas­tal il­mus Mar­tin Ku­kelt Afga­nis­ta­ni sõ­jast kõ­ne­lev raa­mat „Kuus kuud kuu­must: Es­tcoy 12 Afganistanis“.