(Eesti) Raamatuesitlus — Martin Kukk „Reeturlik metsavend. Krolli esimene juurdlus“

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatuesitlus - Martin Kukk „Reeturlik metsavend. Krolli esimene juurdlus“23. märt­sil kl 18.00 toimub Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas (I ko­r­rusel) raamatuesitlus.
Mar­tin Kukk „Reetur­lik met­savend. Krol­li es­imene ju­urd­lus“.
Krim­i­naalsed sünd­mused leiavad aset 1953. aastal Tapa ra­joo­nis, Amblas.

Raa­matu au­tor Mar­tin Kukk (1976) on sünd­in­ud ja keskkooli lõpetanud Tapal, see­järel asus õp­pi­ma tol­lase Ri­igikaitse Akadeemia sõ­jakooli, kust ta su­u­nati haridus­teed jätka­ma Sak­samaa Li­itv­abari­i­ki. Ta lõpetas Bun­deswehri ülikooli, soomusvägede kooli, sõ­jakooli ja hiljem ka Sak­sa armee kindralstaabikursuse.

Ma­jor Mar­tin Kukk on teen­in­ud Eesti Kait­seväe Scoutspataljo­nis ja Maaväe staabis ning os­alenud ka­hel rahvus­va­he­lisel sõ­jalisel op­er­at­sioonil Af­gan­istani Is­lamiv­abari­igis. Alates 22. ok­too­brist 2015 on ma­jor Mar­tin Kukk Vahipataljoni ülem.

2015. aastal il­mus Mar­tin Kukelt Af­gan­istani sõ­jast kõnelev raa­mat „Kuus kuud ku­umust: Est­coy 12 Afganistanis“.