(Eesti) Fred Jüssi fotonäitus “Rajamustrid”

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Fred Jüssi fotonäitus "Rajamustrid"Fred Jüssi fotonäitus "Rajamustrid"15. märt­sist 7. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matuko­gus Fred Jüs­si fo­tonäi­tus “Ra­ja­mustrid”.

Fred Jüs­si fo­tonäi­tus „Ra­ja­mustrid“ viib vaata­ja kaasa rän­nakule möö­da leg­en­daarse lood­use­me­he elu­tee radasid nii pild­is kui sõnas.

Teel­iste ra­jad ühen­davad, lahutavad, tek­i­tavad mus­treid. Lõpuks ro­htu­vad, jättes näh­ta­matu jäl­je. Teer­a­jal on omadus teelise­le õpeta­da minevikust ole­viku kaudu ulatu­da ka tulevikku.”
Fred Jüssi.

Tutvu raa­matuko­gus ka Fred Jüs­si uue raa­matu­ga “Ra­ja­mustrid”, mis koondab en­das vanameistri rikka­likku fo­tokogu. Nii fo­tonäi­tus kui raa­mat sisal­davad lood­use mõtes­ta­ja tähen­dus­rikkaid märkamisi ja sü­gavaid mõt­teid, an­de­ka lood­us­fo­tograafi pilte läbi kogu tema tegut­semisa­ja. Luge­jat-vaata­jat lum­mavad meie mets, ko­du­maa kau­nis ja puhas lood­us, sü­dantsoo­jen­davad kil­lukesed argielu hubastest hetkedest …

Näi­tuse koost­as ja raa­matu an­dis väl­ja kir­jas­tus Pilgrim.