Kohtumine lastekirjanik Juhani Püttsepaga

Kohtumine lastekirjanik Juhani Püttsepaga3. ap­ril­lil kell 13.00 Jä­ne­da los­si saa­lis koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik Ju­ha­ni Pütt­se­pa­ga.

Ju­ha­ni Pütt­sepp, las­te­kir­ja­nik ja loo­duse­mees, on kir­ju­ta­nud paar­küm­mend jutu- ja ai­me­raa­ma­tut mit­mes va­nu­ses las­te­le, kuid mõn­da­gi tema teost võib lii­gi­ta­da pa­ri­mas mõt­tes ko­gu­pe­re­raa­ma­tu­ks. Tal­le on sü­da­me­lä­he­das­teks tee­ma­deks loo­dus ja ini­m­ese suh­ted sel­le­ga. Koh­tu­mise­le Jä­ne­da los­si saa­li on ooda­tud nii väi­ke­sed kui suured.