(Eesti) Kohtumine lastekirjanik Juhani Püttsepaga

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Kohtumine lastekirjanik Juhani Püttsepaga3. aprillil kell 13.00 Jäne­da los­si saalis ko­h­tu­mine lastekir­janik Juhani Püttsep­a­ga.

Juhani Püttsepp, lastekir­janik ja lood­use­mees, on kir­ju­tanud paarküm­mend jutu- ja aimer­aa­matut mitmes vanus­es lastele, kuid mõnda­gi tema teost võib li­ig­i­ta­da pari­mas mõttes kogu­per­eraa­matuks. Talle on sü­damelähedasteks teemadeks lood­us ja in­imese suht­ed sel­l­e­ga. Ko­h­tu­mise­le Jäne­da los­si saali on oo­datud nii väikesed kui suured.