Imerohi

Näitus "Imerohi"

Näitus "Imerohi"23. märt­sist 28. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ime­ro­hi“.

Pal­jud tä­na­sed lap­se­va­nemad mä­le­ta­vad kind­las­ti oma lap­se­põl­vest Ene-Ma­ris Tali las­te­la­vas­tust, kus ro­hu­tead­la­sed Alek­san­der Suh­kur ja Pee­ter Pi­par lap­si pai­lap­sii­ni­ga ter­veks ravisid.
Näitus "Imerohi"Nüüd on lood pai­lap­sii­ni suu­re­pä­ra­sest ra­vi­toi­mest jõud­nud ka raa­ma­tu­s­se. Kok­ku seit­se eri­ne­vat lugu, mil­les las­te­le ja lap­se­va­ne­ma­te­le tea­da-tun­tud tõ­ved lap­si kim­bu­ta­vad. Lõ­bu­sate lu­gu­de sis­se on pei­de­tud õpet­li­kud ivad. Kris­ti­na Rei­nel­le­ri il­lust­rat­sioo­nid muu­da­vad raa­ma­tu „Pai­lap­siin“ ke­naks ter­vikuks. Raa­ma­tu ori­gi­naa­lil­lust­rat­sioo­ne saab nüüd näha ka Tapa linnaraamatukogus.