(Eesti) Imerohi

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Imerohi"

Näitus "Imerohi"23. märt­sist 28. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matuko­gus näi­tus “Imero­hi”.

Paljud tä­nased lap­se­vane­mad mäle­tavad kind­lasti oma lapsepõlvest Ene-Maris Tali lastelavas­tust, kus ro­hutead­lased Alek­sander Suhkur ja Peeter Pi­par lap­si pailap­si­ini­ga ter­veks ravisid.
Näitus "Imerohi"Nüüd on lood pailap­si­i­ni su­urepäras­est rav­i­toimest jõud­nud ka raa­ma­tusse. Kokku seitse er­inevat lugu, milles lastele ja lap­se­vane­matele tea­da-tun­tud tõved lap­si kimbu­tavad. Lõbusate lugude sisse on pei­de­tud õpet­likud ivad. Kristi­na Reinel­leri il­lus­trat­sioonid muu­davad raa­matu „Pailap­si­in“ ke­naks ter­vikuks. Raa­matu orig­i­naalil­lus­trat­sioone saab nüüd näha ka Tapa linnaraamatukogus.