(Eesti) Kaber

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Kaber" Raamatunäitus "Kaber"23. märt­sist 28. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Kaber”.

Tä­navuse aas­ta looma ko­h­ta öel­dakse, et met­skits, kes teda ei tun­neks. Teda on lood­us­es ko­hatud või sõidu ajal au­toak­nast näh­tud. Muistsed eest­lased ütlesid met­skitse ko­h­ta kaber. Tä­naseks on see nimi un­us­tatud ja ka­su­tuse­le võe­tud sõna metskits.
Toome raa­matunäi­tusel sel­gust met­skitse nime osas ja vaatame aas­ta loomast kir­ju­tatud raamatuid.