(Eesti) Seitse paid

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Seitse paid"23. märt­sist 28. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Seitse paid”.

Kui Ene-Maris Tali raa­matu „Pailap­si­in“ tege­lased on kõik oma tõbe­dest ja hä­dadest üle saanud, siis on aeg neile pai teha. Tõhusa imer­av­i­mi pailap­si­in kõr­val toim­ib hästi ka lapse­le tehtud pai. Vane­mate pai laseb lapsel en­nast tur­valiselt tun­da ja lapse pai vane­matele on li­ht­salt väga ar­mas. Pai sõbrale. Pai lem­mik­looma­le. Ka muusi­ka, ilus pilt, vah­va raa­mat võib olla pai­tus meie hingele.
Meie raa­matunäi­tuselt leiab seit­set sor­ti paisid. Tule ja vali!