Juhani Püttsepp – rahutu otsija rada

Raamatuväljapanek "Juhani Püttsepp - rahutu otsija rada"13. märt­sist 6. ap­ril­li­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ju­ha­ni Pütt­sepp – ra­hu­tu ot­si­ja rada“.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek tut­vus­tab Ju­ha­ni Pütt­se­pa las­te- ja loo­dus­raa­ma­tu­id ning on mõel­dud Jä­ne­da koo­li õpi­las­te­le lu­ge­miseks ja lae­nu­ta­miseks enne kir­ja­ni­ku­ga koh­tu­mist 3. aprillil.