(Eesti) 60 aastat väärtkirjandust

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "60 aastat väärtkirjandust" Väljapanek "60 aastat väärtkirjandust"1.–28. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “60 aa­s­tat väärtkir­jan­dust”.

Kul­tu­uri­a­jakiri Loomin­gu Raa­matukogu tähistab sel aastal 60 aas­ta möö­du­mist oma es­imese num­bri il­mu­mis­est. Tä­naseks on LR lo­goga raa­ma­tu­id il­munud juba poolteist tuhat.