Millest küll on tehtud väikesed tüdrukud!

Väljapanek "Millest küll on tehtud väikesed tüdrukud!" Väljapanek "Millest küll on tehtud väikesed tüdrukud!"10. ap­ril­list 26. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Mil­le­st küll on teh­tud väi­ke­sed tüd­ru­kud!“.

Klaas­vit­rii­nis võib imet­le­da šo­ko­laa­di­pa­be­ri­te kol­lekt­sioo­ni. Möö­du­nud sa­jan­dil oli tüd­ru­ku­te seas väga pop ko­gu­da šo­ko­laa­di- ja kom­mi­pa­be­reid. Need olid ju nii ilu­sad! Sõb­ran­nad said oma­va­hel ko­gusid võr­rel­da, va­ja­du­sel ka va­he­tus­kau­pa teha ja arut­le­da, et mil­li­ne see kõi­ge pa­rem šo­ko­laad ikka on.