(Eesti) Millest küll on tehtud väikesed tüdrukud!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "Millest küll on tehtud väikesed tüdrukud!" Väljapanek "Millest küll on tehtud väikesed tüdrukud!"10. april­list 26. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Millest küll on tehtud väikesed tü­drukud!”.

Klaasvit­ri­i­nis võib ime­tle­da šoko­laadi­paberite kollek­t­siooni. Möö­dunud sa­jandil oli tü­drukute seas väga pop kogu­da šoko­laa­di- ja kom­mi­pabereid. Need olid ju nii ilu­sad! Sõbran­nad said omava­hel ko­gusid võr­rel­da, va­jadusel ka va­hetuskau­pa teha ja arut­le­da, et milline see kõige parem šoko­laad ikka on.