(Eesti) Südamest südamele

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Südamest südamele"1.–28. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Sü­damest sü­damele”.

April­lis tähis­tatakse sü­dameku­ud. Eestis on sü­dame- ja vere­soonkon­na­hai­gused su­uri­mad sur­ma põhjus­ta­jad. Olulisi­maks riski­fak­toriks on siin ebater­vis­lik elu­vi­is ja vale toi­tu­mine. Tege­likult pi­isab mõne li­ht­sa põhimõtte järgimis­est, et vähen­da­da tar­be­tut koor­must sü­damele ja välti­da haigestumisohtu.