Riiulitäis kirjatähtede võlujõudu. Aino Pervik 85

11. ap­ril­list 11. mai­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Riiu­li­täis kir­ja­täh­te­de võ­lu­jõu­du. Aino Per­vik 85“.

Väl­ja­pa­nek Ees­ti tun­tud ja ar­mas­ta­tud las­te­kir­ja­ni­ku Aino Per­vi­ku loo­min­gust. Aino Per­vik saab 22. ap­ril­lil 85-aas­ta­seks ja on ak­tiiv­selt te­gev ning kõrg­ta­se­mel kir­ja­nik, kel­le raa­ma­tu­id loe­vad mit­med põlvkonnad.