(Eesti) Metskits — aasta loom

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Metskits - aasta loom"10. maist 8. ju­uni­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Met­skits — aas­ta loom”.

Met­skits on meie met­sade üks ilusamaid ja graat­silise­maid loo­mi. Ta on tä­navuseks aas­ta loomaks val­i­tud sel põhjusel, et mõne aas­ta taguste ras­kete talvede järel, mil pop­u­lat­sioon kõ­vasti ka­hanes, on met­skits jälle ke­nas­ti näh­tavaks saanud. Näi­tusel on teave met­skitse elust, raa­matud tema ko­h­ta, sokusarved ning neist valmis­tatud esemed.