Järjehoidjad

Väljapanek "Järjehoidjad"4.–30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Jär­je­hoid­jad“.

Raa­ma­tu­ko­gu­rah­va jär­je­hoid­ja­te kogu. Muist ko­gu­tud, muist ko­gu­ne­nud. Jär­je­hoid­jad on raa­ma­tu­sõp­ra­de­le väga va­ja­li­kud. Kes siis ikka jõuab ter­vet raa­ma­tut ühe hin­ge­tõm­be­ga läbi lu­ge­da. Jär­je­hoid­jad on ilu­sad, lõ­busad (need, mis las­te­le mõel­dud), kuid ka in­for­ma­tiiv­sed, vii­da­tes mõ­ne­le hu­vi­ta­va­le raa­ma­tu­le, tut­vus­ta­des kir­jas­tusi, raa­ma­tu­ko­gusid, eri­ne­vaid kir­jan­dus­sünd­mu­si jne. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus­se on ko­gu­ne­nud ae­ga­de jook­sul ter­ve hulk jär­je­hoid­ja­id. Tu­leb tun­nis­ta­da, et ole­me neid ka ise tei­nud, oma raa­ma­tu­ko­gu tut­vus­ta­miseks. Väi­ke­st osa sel­lest ko­gust pa­ku­me hu­vi­lis­te­le vaatamiseks.