(Eesti) Järjehoidjad

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "Järjehoidjad"4.–30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Jär­je­hoid­jad”.

Raa­matukogu­rah­va jär­je­hoid­jate kogu. Muist kogutud, muist ko­gunenud. Jär­je­hoid­jad on raa­ma­tusõpradele väga va­ja­likud. Kes siis ikka jõuab ter­vet raa­matut ühe hingetõm­be­ga läbi luge­da. Jär­je­hoid­jad on ilu­sad, lõbu­sad (need, mis lastele mõel­dud), kuid ka in­for­mati­ivsed, vi­idates mõnele hu­vi­tavale raa­mat­ule, tutvus­tades kir­jas­tusi, raa­matuko­gusid, er­inevaid kir­jan­dussünd­musi jne. Tapa lin­naraa­matuko­gusse on ko­gunenud ae­gade jook­sul ter­ve hulk jär­je­hoid­jaid. Tuleb tun­nista­da, et oleme neid ka ise tein­ud, oma raa­matukogu tutvus­tamiseks. Väik­est osa sell­est ko­gust pakume huvilis­tele vaatamiseks.