Mõned üksikud värvid

Näitus "Mõned üksikud värvid"10. maist 29. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Mõ­ned ük­si­kud vär­vid“.

Luua met­san­dus­koo­li õpe­ta­ja, ka kir­ja­ni­ku ja tõl­ki­ja­na tun­tud Vei­ko Be­lials sea­dis oma viie­küm­nen­daks sün­ni­päe­vaks kok­ku fo­to­näi­tu­se “Mõ­ned ük­si­kud vär­vid”. Peal­ki­ri on tões­ti ta­bav: ük­si­kuid vär­vili­si ob­jek­te leiab vaid mõ­nelt pil­dilt, ena­mik näi­tu­se­fo­to­sid on mustvalged.
“Must­val­ge foto es­tee­ti­ka pae­lub va­rem või hil­jem kõi­ki, kes pil­dis­ta­mi­se­ga te­ge­le­vad. Must­val­ge on klas­si­ka, must­val­ge on oma­moo­di test, see näi­tab, kes sa oled ja kui­das maa­il­ma vaa­tad,” on Vei­ko Be­lials öelnud.
Must­val­ge­na häs­ti töö­ta­vaid pil­te on ta saa­nud nii kodu-Ees­tist kui Hel­sin­gist, Stock­ho­mist, Uppsa­last ja Pariisist.
Must­val­ge foto on Vei­ko Be­lial­si sõ­nul nagu graa­fi­ka, mis ai­tab rõ­hu­ta­da kont­ras­te, mustreid või rüt­me. Ka so­bib must­val­ge foto mi­ni­ma­list­li­ke kom­po­sit­sioo­ni­de te­ki­ta­miseks, ol­les oma­moo­di vi­suaal­ne hai­ku, poee­ti­li­ne kont­sent­raat ideest, mil­le pu­hul vär­vid vaa­ta­ja tä­he­le­pa­nu põ­hi­li­selt kõr­va­le kisuksid.
Oma näi­tu­se­fo­to­de sün­ni­lood on Vei­ko kir­ja pan­nud ning kü­las­ta­ja saab neid näi­tu­se juu­res ole­vast ka­ta­loo­gist lugeda.