Südasuvised koerad

Raamatunäitus "Südasuvised koerad" Raamatunäitus "Südasuvised koerad"8. juu­nist 17. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Sü­da­su­vi­sed koe­rad“.

Lee­lo Tun­gal tä­his­tab su­vel 70. sün­ni­päe­va. Tema kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­te pik­ka rida vaa­da­tes hak­kab sil­ma, et eri­li­ne süm­paa­tia tema loo­min­gus kuu­lub koertele.
Lee­lo Tun­gal on öel­nud, et üks koer on tei­se ini­m­ese eest. Tema koe­ra nimi on Jür­ka. Meie raa­ma­tu­näi­tu­selt võib lei­da koe­ri igat mas­ti ja tõu­gu, rin­gi jook­se­vad suve- ja sü­gis­koe­rad, te­gut­se­vad Mus­ta­mäe sus­si­murd­ja ja var­ju­pai­ga­koer puu­del Pedro.
Saa­me Lee­lo Tung­la raa­ma­tu­id lu­ge­des roh­kem tea­da koer­te elust, aga ka sel­lest, mis tun­ne on oma­da vaid poolt koe­ra. Su­ve­koe­ri joo­nis­ta­sid Tapa Güm­naa­siu­mi 2. a klas­si õpilased.