Igal tassil oma lugu

Väljapanek "Igal tassil oma lugu"8. juu­nist 28. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Igal tas­sil oma lugu“.

Väljapanek "Igal tassil oma lugu"Kol­lekt­sio­nee­ri­mi­ne võib al­gu­se saa­da puht­ju­hus­li­kult. See­kord oli tõu­ke­jõuks te­le­saa­de, kus oma­aeg­ne me­nu­kas te­le­aja­kir­ja­nik Moi­de­la Tõnis­son rää­kis oma kruuside ko­gust. Pea igalt oma rei­silt tõi ta su­ve­nii­riks kaa­sa kruu­si. Mõte tun­dus tore ja jär­gi­mist vää­riv. Kui­da­gi ku­ju­nes aga nii, et kruuside ase­mel hak­ka­sid ko­gu­ne­ma hoo­pis­ki tas­sid. Ja pole need kõik mit­te rei­si­delt too­dud (mõ­ned küll), vaid pi­gem tä­his­ta­vad nad mõn­da eri­list sünd­must, on seo­tud mõne kal­li inimesega.
Igal tas­sil on oma lugu. Nad oota­vad puh­vet­ka­pis kan­nat­li­kult oma het­ke. Ja kui tu­li­ne kohv on tas­si va­la­tud, esi­me­ne lonks võe­tud, siis mee­nub ka lugu, mis toob nae­ra­tu­se näo­le, va­hel ka pi­sa­ra sil­ma­nurka, kuid igal ju­hul toob hin­ge soo­just ja kin­ni­tab aru­saa­mist, et meie elus on nii pal­ju ilusat …