Lahedad loomad ja nende loojad

Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“14. juu­nist 11. au­gus­ti­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „La­he­dad loo­mad ja nen­de loo­jad“.

Las­te­kir­ja­nik Lee­lo Tun­gal on lu­ge­ja­te sü­da­me­id võit­nud pal­ju­de to­re­da­te raa­ma­tu­te­ga, kus te­gut­se­vad lus­ta­kad loo­mad nagu Siil Fe­lix, Puu­del Ped­ro, Mus­ta­mäe sus­si­murd­ja; suve- ja sü­gis­koe­rad, ul­gu­vad hun­did, leh­mad ja konnad …
Kunst­nik Pi­ret Mil­de­berg on il­mes­ta­nud väga pal­jusid las­te­raa­ma­tu­te te­ge­lasi nagu Jaan Ran­na­pi Nub­lu, Aino Per­vi­ku Soo­koll, Fe­lix Kotta tub­lid loo­mad, Uno Leiese Met­roo-Mutt ja Hel­vi Jü­ris­so­ni Mäg­ra-maja mäger.
Mõ­le­mal on tä­na­vu täh­tis juu­bel pi­da­da. Soo­vi­me pal­ju õnne!