Kes muhu peale puhub?

Raamatunäitus "Kes muhu peale puhub?" Raamatunäitus "Kes muhu peale puhub?"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kes muhu pea­le pu­hub?“.

Sü­gi­sel on tore möö­du­nud suve mee­nu­ta­da. Kül­lap see oli täis lii­ku­mist ja män­ge. Ronimis‑, tur­ni­mis- ja jook­su­har­ju­tused too­vad mõ­ni­kord en­da­ga kaa­sa krii­mud ja mu­hud. Loo­de­ta­vas­ti on need ol­nud sel­li­sed, mil­le­st on pää­se­nud väi­ke­se eh­ma­tu­se­ga. Või on ai­da­nud see, et kee­gi on muhu pea­le puhunud.
Iga su­vel saa­dud muhk rää­gib oma su­ve­loo. Iga mu­hust kõ­ne­lev luu­le­tus või jutt oma loo. Need näi­tu­se­le väl­ja pa­ni­me­gi. Sealt võib lei­da ka Muhu saa­re või­ma­li­ku tekkeloo.