Kunstnik, kes ei karda katsetada

Raamatunäitus "Kunstnik, kes ei karda katsetada"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kunst­nik, kes ei kar­da kat­se­ta­da“.

Kunst­nik Ur­mas Viik on eri­alalt graa­fik. Pee­ne joo­ne­ga pil­te ja suu­ri pas­tel­seid pindu teeb ta ar­vu­ti­ga. Pliiat­si­ga pa­be­ri­le teh­tud vi­san­dist hak­kab ta ar­vu­ti abil loo­ma raa­ma­tu­pilti, mil­les ki­hid nii lap­se kui täis­kas­va­nu jaoks.
Kert­tu Soan­si­ga koos­tööst al­gu­se saa­nud raa­ma­tu­te il­lust­ree­ri­mi­ne on vii­nud ka järg­mis­te töö­de­ni. Raa­ma­tu­id on nüüd­seks il­lust­ree­ri­tud üle kol­me­küm­ne. Pal­jud neist kau­ni­te Ees­ti raa­ma­tu­te žü­rii­le po­si­tiiv­selt sil­ma jäänud.
Ur­mas Viik on kunst­nik, kes ei kar­da kat­se­ta­da eba­ta­va­li­si teh­ni­ka­id. Näi­tus­tel võib vii­ma­sel ajal näha suu­ri ob­jek­te ja installatsioone.
Ur­mas Vii­gi „Muhu Ing­li­te“ il­lust­rat­sioo­nid on võim­sad nii raa­ma­tus kui seinal.