Muhu Inglid

Näitus "Muhu Inglid" Näitus "Muhu Inglid"30. au­gus­tist 29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu 2. kor­ru­sel näi­tus „Muhu Ing­lid“.

Näi­tus põ­hi­neb Kad­ri Tüü­ri ju­tu­raa­ma­tul, mil­le on il­lust­ree­ri­nud Ur­mas Viik. Kunst­ni­ku pil­di­keel toe­tub muhu rik­ka­li­ku­le or­na­men­ti­ka­le ja vär­vi­gam­ma­le. Muhu juur­te­ga Ur­mas Vii­gi ar­va­tes on Muhu pä­rand­kul­tuur üüra­tult ri­kas: „Ma taht­sin ka­su­ta­da neid tun­ta­vaid ele­men­te, aga neid si­du­da kaas­aeg­se ol­me­kul­tuu­ri või ka lin­na­kul­tuu­ri ele­men­ti­de­ga, sest pä­rand­kul­tuur minu sel­ge veen­du­mu­se ko­ha­selt ek­sis­tee­rib ik­ka­gi kor­ra­li­kult siis, kui see on pi­de­valt tööt­luses ja eda­siaren­dus­es, mit­te kopeerimises“.
Ur­mas Vii­gi „Muhu Ing­li­te“ il­lust­rat­sioo­nid on võim­sad nii raa­ma­tus kui seinal.