Mustrid ja lõimed

Näitus "Mustrid ja lõimed"15. sep­temb­rist 19. ok­toob­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Must­rid ja lõi­med“.

Prae­gu Leht­ses, kuid va­rem aas­ta­id Jä­ne­dal ela­nud Evi-Maie Toom­la alus­tas oma esi­mes­te nä­pu­töö­de­ga juba pä­ris va­ra­kult. Kui ta oli 4‑aastane, meis­ter­das va­na­isa tal­le esi­me­sed ku­du­mis­var­dad ja va­naema pis­tis pih­ku lõn­ga­ke­ra. Sel­lest ajast ala­tes on ise­te­ge­mi­ne ol­nud tema elus täht­sal ko­hal ning eri­ti meel­dib tal­le ku­du­da, kas siis var­ras­tel või kangastelgedel.
Leht­se kan­di nai­sed on aas­ta­id koos käi­nud kä­si­tööd te­ge­mas ja ka oma kä­si­töö­selt­sin­gu asu­ta­nud. Evi-Maie ve­das selt­sin­gu te­ge­vust 9 aas­tat. Mai­kuus tä­his­tas Evi-Maie Toom­la oma 80. sünnipäeva.

Näi­tu­se ava­mi­ne 15. sep­temb­ril kell 13.00.
Ole­te oodatud!