Kes joonistas pildid?

Evi Tihemets19. sep­temb­rist 16. ok­toob­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kes joo­nis­tas pil­did?“.

Tapa val­la­ga seo­tud graa­fik Evi Ti­he­mets tä­his­tas 21. au­gus­til oma 85. sün­ni­päe­va. Ta on il­lust­ree­ri­nud mit­meid las­te­le kui ka täis­kas­va­nu­te­le kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id. Kõi­ge tun­tum neist on Hans Ch­ris­tian An­der­se­ni las­te­raa­mat „Lu­me­ku­nin­gan­na“.