Identiteedi olemus

Näitus “Identiteedi olemus”18. sep­temb­rist 21. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Soo­me Ins­tituu­di ränd­näi­tus “Iden­ti­teedi ole­mus”.

Näi­tus esit­leb viie noo­re ja an­de­ka soo­me fo­to­kunst­ni­ku loo­min­gut. Fo­tograa­fid kä­sit­le­vad oma töö­des iden­ti­teedi ja mä­lu­ga seo­tud kü­si­mu­si, ka­su­ta­des sel­leks eri­ne­vaid teh­ni­ka­id ala­tes must­val­gest fil­mist kollaažideni.

Näitus “Identiteedi olemus”Mis ku­jundab ini­m­ese iden­ti­teeti? Mis as­jaolud ja sünd­mu­sed mõ­ju­ta­vad meid kui ük­sikisi­kuid? Need kü­si­mu­sed pole inim­kon­na jaoks mi­da­gi uut, aga nen­de täht­sus on tä­na­päe­va ühis­kon­nas taas te­ra­valt esi­le ker­ki­nud. Ela­me maa­il­mas, mida ise­loo­mus­ta­vad muu­tuv po­liit­maas­tik ja tei­sed glo­ba­li­see­ru­mise tagajärjed.

Näi­tu­sel osale­vad: Han­na Råst, Ida Taa­vit­sai­nen, Sal­la Lah­ti­nen, Va­nes­sa Fors­tén, Fia Doepel.

Kõik kunst­ni­kud on eri­ne­va taus­ta­ga. Mõ­ned neist kas­va­sid üles Hel­sin­gis, mõ­ned maal, mõ­ned on soom­la­sed, mõ­ned soo­me­roots­la­sed. Teo­sed pa­ku­vad vaa­te­nurka sel­lest, kui­das noo­red täis­kas­va­nud en­nast mää­rat­le­vad ning iden­ti­teedi mõis­tet ta­ju­vad. Kä­sit­lus on lai: mi­na­pilt, brän­ding, kao­tu­se­ko­ge­mus … Kui­das mõ­ju­tab vä­lis­maa­ilm meie isik­sust ja kui­das meie mõt­ted ka­jas­tu­vad meie vä­li­mu­ses ja eneseväljenduses.