Tapa rongijaama elluärkamine

Näitus "Tapa rongijaama elluärkamine"2. ok­toob­rist 15. no­vemb­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Tapa ron­gi­jaa­ma el­lu­är­ka­mi­ne“.

Pro­jek­ti „Tapa ron­gi­jaa­ma el­lu­är­ka­mi­ne“ tar­vis kok­ku sea­tud fo­to­näi­tus viib Tapa jaa­ma aja­loo rada­de­le. Tapa raud­tee­jaa­ma pea­hoo­ne on Ees­ti üks va­nemaid. Tapa jaam on olu­li­ne süm­bol-ob­jekt nii raud­tee kui ka Tapa lin­na­ehi­tu­ses, sa­mu­ti väär­tus­lik his­to­rist­li­ku ar­hi­tek­tuu­ri näi­de. Sel­le aas­ta juu­lis tun­nista­ti jaa­ma pea­hoo­ne kul­tuu­ri­mi­nist­ri käsk­kir­ja­ga kul­tuu­ri­mä­les­ti­seks. Tapa raud­tee­jaa­ma­ga seo­ses on ka Jä­ne­da ini­mes­tel pal­ju mä­les­tusi ning nostalgiat.
Näi­tu­se koos­tas TTÜ muu­seu­mi ku­raa­tor Nele Inglist.