Õpime õppima

Raamatunäitus "Õpime õppima"5. ok­toob­rist 11. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Õpi­me õp­pi­ma“.

Mis on see vägi, mis ini­mest õp­pi­ma in­nus­tab, nii et iial kül­lalt ei saa?
Mida me peame oma elu suu­ri­maks õppimiseks?
Mida ta­hak­si­me veel õppida?
Ini­me­ne on suu­te­li­ne õp­pi­ma us­ku­ma­tult pal­ju, vaja on vaid aega, huvi asja vas­tu ja ees­mär­ki, mil­le ni­mel pingutada.
Pa­ku­me väl­ja va­li­ku raa­ma­tu­id, mis õpe­ta­vad õp­pi­ma. Õp­pi­mi­ne on lahe!