(Eesti) Õpime õppima

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Õpime õppima"5. ok­too­brist 11. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Õpime õp­pi­ma”.

Mis on see vägi, mis in­imest õp­pi­ma in­nustab, nii et iial kül­lalt ei saa?
Mida me peame oma elu su­uri­maks õppimiseks?
Mida tahak­sime veel õppida?
In­imene on suute­line õp­pi­ma usku­mat­ult palju, vaja on vaid aega, huvi asja vas­tu ja eesmär­ki, mille nimel pingutada.
Pakume väl­ja va­liku raa­ma­tu­id, mis õpetavad õp­pi­ma. Õp­pimine on lahe!