(Eesti) Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus2. ok­too­brist 15. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas Jõhvi kun­stikooli õpi­laste loometööde näi­tus.

Laste ja noorte kul­tu­uri­aas­ta raames avati Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas Jõhvi kun­stikooli õpi­laste loometööde näi­tus. Näha saab väga er­inevates tehnikates teostatud töid, sh ker­aamikat. Ek­sponeer­i­tud on ka rida lõpeta­jate diplomitöid. Käesol­e­va näi­tuse töid juhen­dasid õpeta­jad Irja An­nus, Iri­na Bal­e­va-Stüf, Heli Kalle, Aira Raut­so, Mati Raut­so ja Laris­sa Sõdur.
Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus Jõhvi kunstikooli õpilaste loometööde näitus