Kirjanduslik keraamika

Näitus "Kirjanduslik keraamika"Näitus "Kirjanduslik keraamika"2. ok­toob­rist 15. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Kir­jan­dus­lik ke­raa­mi­ka“.

Jõh­vi Kuns­ti­koo­li õpi­las­te val­mis­ta­tud ke­raa­mi­ka so­bib kir­jan­du­se­ga suu­re­pä­ra­selt kok­ku. Ke­raa­mi­li­sed te­ge­lased on just­kui raa­ma­tu­test väl­ja astunud.