Kui rännukihk ei anna asu …

Näitus "Kui rännukihk ei anna asu ..."Näitus "Kui rännukihk ei anna asu ..."1.–29. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kui rän­nu­kihk ei anna asu …“.

Ini­me­sed on rän­na­nud aas­ta­tu­han­deid. Aja­ga on muu­tu­nud vaid rän­da­mise viis ja mo­tii­vid. Mei­le on ala­ti pak­ku­nud huvi, kui­das tei­sed rah­vad mu­jal ela­vad. Tea­da saa­maks seda, tu­leb mõ­neks ajaks loo­bu­da ko­du­sest ra­hust ja min­na rändama.

Rän­nu­hu­vi­li­sed leia­vad raa­ma­tu­ko­gust hul­ga­nis­ti rei­si- ja rän­nu­raa­ma­tu­id – raa­ma­tu­id, mis too­vad kau­ged maad mei­le lähemale.