(Eesti) Teerajaja Eduard Taska: 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Teerajaja Eduard Taska: 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis"24. ok­too­brist alates Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Teer­a­ja­ja Ed­uard Tas­ka: 100 aa­s­tat pro­fes­sion­aalset na­hakun­sti Eestis”.

Ed­uard Tas­ka (29. märts 1890 Konguta vald, Tar­tu­maa – 7. märts 1942 Gor­ki oblast, Unžen­s­ki vangi­laager Ven­e­maa) oli eesti na­hakun­st­nik, töös­tur ning mood­sa eesti nahke­histöö ra­ja­ja.Näitus "Teerajaja Eduard Taska: 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis" Eesti pro­fes­sion­aalse na­hakun­sti al­guseks loetakse 1917. aa­s­tat, mil Ed­uard Tas­ka asu­tas Tallinna Kun­st­töös­tuskooli ju­urde naha‑, pa­pitöö- ja raa­matuköiteko­ja, mis­tõt­tu tähis­tame tä­navu eesti na­hakun­sti 100. aastapäe­va. Näi­tuse­le on väl­ja pan­dud Ed­uard Tas­ka nahkköidetes raa­matud ja na­hakun­st­niku tööri­is­tad. Es­mako­rd­selt on väl­japanekus E. Tas­ka ning tema järel­tuli­jate maalid.