Kodused jutud“

Väljapanek "Kodused jutud"

17. ok­toob­rist 29. no­vemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Ko­dused ju­tud“.

Las­te­kir­ja­nik Hil­li Rand tä­his­tab 17. no­vemb­ril oma 60. juu­be­li­sün­ni­päe­va. Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab tema las­te­raa­ma­tu­id Nip­su­te­rast ja koolijutte.